Mỗi truyền thống ở Tây Tạng đều có một dòng truyền thừa không gián đoạn từ đức Phật tới Guru của hành giả

Dòng truyền thừa là một cội nguồn rất quan trọng để đạt được thành tựu. Các bạn có thể đọc những câu chuyện về cuộc đời của các hành giả trong đó có kể về các vị đạo sư. Các bạn sẽ thấy các Ngài truyền Pháp bảo từ vị đạo sư này sang vị đạo sư khác như thế nào, các Ngài đã gìn giữ Pháp bảo trong sáng như thế nào, các Ngài đã tu hành tinh tấn như thế nào, các Ngài đã thành tựu ra sao. Cần phải hiểu những chuyện này. Không có dòng truyền thừa thì không có cội nguồn của Pháp bảo. Vì vậy, có một dòng truyền thừa là rất quan trọng. Đặc biệt đối với Phật giáo Tây Tạng các dòng truyền thừa đều rất rõ ràng. Trong các truyền thống Phật giáo khác, đôi khi dòng truyền thừa không rõ ràng và điều này làm suy yếu cội nguồn của Pháp bảo, suy yếu sức mạnh của Pháp. Tóm lại, điều rất quan trọng là phải có một dòng truyền thừa.

Mỗi truyền thống Phật giáo Tây Tạng đều có một dòng truyền thừa không gián đoạn từ đức Phật tới vị Thầy gốc của hành giả. Điều rất quan trọng là phải có một dòng truyền thừa, các vị đạo sư dòng truyền thừa bởi vì chỉ khi đó mới có lực gia trì, gia hộ từ cội nguồn, từ những bậc như Kim Cang Trì, Guru Rinpoche.

Có nhiều người thích bịa chuyện và đó là lời nói dối trắng trợn. Khi bạn nói dối về dòng truyền thừa thì có nghĩa là bạn nói dối về tất cả mọi thứ (Rinpoche cười). Bạn là một kẻ đại bịp.

Tóm lại, Thầy khen ngợi các bạn vì các bạn dậy sớm để tu hành hàng ngày.

Trích “Xin Hãy Giữ Vững Nếp Hành Trì Tốt Đẹp Này“, Hungkar Dorje Rinpoche

CHIA SẺ