Nếu chúng ta chánh niệm một phút thì có nghĩa là trong phút đó chúng ta đang tinh tấn

Tinh tấn luôn luôn là một cái gì đó gắn liền với Pháp, với tuệ hiểu biết, chánh niệm. Để làm rõ hơn điều này, Thầy muốn nói rằng nếu chúng ta chánh niệm một phút thì có nghĩa là trong phút đó chúng ta đang tinh tấn. Mặc dù bạn có thể ngồi đó tụng một vài câu chú hoặc quay kinh luân, nhưng nếu tâm của bạn vẫn ngồi đó một cách mù lòa, thì đó không phải là tinh tấn; đó cũng không phải là chánh niệm. Như vậy, chánh niệm luôn luôn là tinh tấn! Phải hiểu rằng thực hành Pháp là một việc luôn gắn liền với tuệ hiểu của chúng ta. Nó là một cái gì đó luôn gắn liền với sự tỉnh giác của chúng ta.

 

Trích “Ngày Nay Hành Giả Tại Gia Được Nhiều Thắng Duyên Tu Pháp Đại Viên Mãn”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

 

 

CHIA SẺ