“Shitro” có nghĩa là “bổn tôn an bình và uy nộ” và đây là pháp tu đặt trên nền tảng 100 vị bổn tôn an bình và uy nộ - Longchen Nyingthig Vietnam

“Shitro” có nghĩa là “bổn tôn an bình và uy nộ” và đây là pháp tu đặt trên nền tảng 100 vị bổn tôn an bình và uy nộ

Pháp Shitro là gì và nó xuất hiện như thế nào? “Shitro” có nghĩa là “Bổn tôn an bình và uy nộ” và đây là pháp tu đặt trên nền tảng 100 vị Bổn tôn an bình và uy nộ. Pháp này bao gồm năm bộ Phật – cả Phật nam và Phật nữ, Tám Đại Bồ Tát cả nam và nữ, Sáu Muni và Năm Heruka uy nộ cùng phối ngẫu của các Ngài v. v. Giáo lý Shitro bao gồm một luận giải rất rõ ràng về Sáu Bardo: 1. Bardo Sự Sống, 2. Bardo Samadhi (Thiền Định), 3. Bardo Cận Tử, 4. Bardo Giấc Mộng, 5. Bardo Pháp Tánh và 6. Bardo Sinh Thành. Không gì là không được bao hàm trong thuật ngữ Sáu Bardo, xét về các phương diện khác nhau, các pháp tu khác nhau. Sáu Bardo chỉ được dạy một cách hoàn hảo và rõ ràng trong Mật điển Giái Thoát Qua Sự Nghe.

Một trăm Bổn tôn an bình và uy nộ có vẻ như là hình tướng bên ngoài nhưng về thực chất đây là những hóa hiện tự nhiên của tâm. Nhờ điều này mà hành giả có thể được giải thoát chỉ nhờ nghe giáo lý Bardo và nhìn thấy hình tướng của các Bổn tôn như được mô tả trong giáo lý trong khi họ thực hành [pháp tu này]. Điều này đặc biệt đúng trong Bardo sinh thành, còn được gọi là “Bardo của những khả năng”. Trong Bardo sinh thành hay Bardo của những khả năng, thần thức “nghe” giáo huấn và các mô tả, và nhờ làm theo [giáo huấn] người đó gần cận sự giải thoát. Nói cách khác, giáo lý Bardo hữu hiệu hơn, mạnh mẽ hơn và lợi lạc hơn khi người chết trong Bardo sinh thành bởi vì thần thức khi đó rất sợ hãi, tuyệt vọng và tìm kiếm hướng đi.

Trích “Lịch Sử Nhập Thất Mùa Đông và về Tu Viện Lungon”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ