Tinh túy của ba lần chuyển pháp luân của Đức Phật được làm thành một pháp tu hoàn chỉnh - đó là ngondro - Longchen Nyingthig Vietnam

Tinh túy của ba lần chuyển pháp luân của Đức Phật được làm thành một pháp tu hoàn chỉnh – đó là ngondro

Nói chung, có hai phẩm chất chính yếu của Tâm. Phẩm chất thứ nhất là Tánh Không. Phẩm chất thứ hai là Quang Minh. Để độ cho chúng sinh chứng ngộ hai phẩm tánh này, Đức Phật đã trao truyền Tứ Diệu Đế trong lần chuyển Pháp Luân thứ nhất. Lần chuyển Pháp Luân thứ nhất chính là nền tảng để nhận ra những ý nghĩa thâm diệu được dạy trong lần chuyển Pháp Luân thứ hai và thứ ba. Tinh túy của ba chủ đề được Đức Phật truyền dạy và tất cả giáo lý này được làm thành một pháp tu hoàn chỉnh – đó là ngondro. Có thể nói pháp tu này bao gồm tất cả mọi thứ. Vì vậy, nó rất đơn giản và rất quan trọng. Tuy nhiên, Thầy biết nhiều người không hiểu giá trị của ngondro nên vẫn cứ tìm kiếm một cái gì đó vĩ đại, vượt quá năng lực trí tuệ của họ. Và cuối cùng họ sẽ là kẻ thua cuộc.

Trích “Guru Yoga: Nguồn Gốc Sức Mạnh của Lời Nói và Pháp Tịnh Hóa”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ