CÁC BẬC TRÌ MINH*

4.12.2022, Zoom
Song ngữ – chép Anh dịch Việt

(trích đoạn)

 

Tên cuốn sách là “Âm thanh của các bậc Trì Minh” hay “Diệu Âm của tiếng cười”. Chúng ta có thể nói “Âm thanh của các bậc Trì Minh”, âm thanh này là tiếng cười và điều đó có nghĩa là một cái gì rất đặc biệt, một thứ âm thanh rất trân quý, âm thanh của tiếng cười của các bậc Trì Minh. Về chữ ‘Trì Minh’ có nghĩa là các bậc Tôn quý, các bậc đạo sư Tôn Quý, các bậc Thầy lớn. Tất cả các vị Trì Minh của dòng truyền thừa này đều rất vĩ đại, đều có tâm đại bi và trí tuệ. Các Ngài là các bậc đại thành tựu giả. Vì vậy, các Ngài được gọi là các bậc Trì Minh. Về căn bản, Trì Minh có nghĩa là người có thể trì giữ các giáo lý tâm yếu về bản tâm, các Ngài đã chứng ngộ bản tánh của tâm và trở thành các bậc giác ngộ nhờ hiểu rõ qua việc chứng ngộ bản tánh của tâm. Các Ngài là những bậc Trì Minh.

Như vậy Trì Minh là một từ, một cách khác để gọi các vị tổ của dòng truyền thừa. Các Ngài không đơn thuần là những bậc đạo sư mà là các bậc đạo sư vĩ đại, các bậc đạo sư thành tựu vĩ đại trên con đường tới giải thoát, trên đạo lộ tu chứng. Đôi khi chúng ta gọi ai đó là thầy, bất cứ vị thầy nào, bất cứ ai có học trò thì người ta thường gọi họ là thầy. Nhưng những vị thầy này có một ý nghĩa khác hẳn: các Ngài là những vị Thầy bởi vì các Ngài đã chứng ngộ tánh Không, tánh Không của tâm, bản tánh của tâm; vì vậy, Trì Minh là một cái gì đó rất đặc biệt, là một cái tên rất đặc biệt.

Và bây giờ [Thầy sẽ nói về] các bậc Trì Minh của ba dòng truyền thừa. Ba dòng truyền thừa có nghĩa là dòng truyền tâm của chư Phật, dòng truyền biểu tượng (ấn truyền) của các vị Trì Minh và dòng khẩu truyền của các cá nhân – ba nhóm này có cách giảng dạy giáo lý riêng. Chư Phật có cách riêng của các Ngài để độ chúng sinh và các bậc Trì Minh cũng có cách riêng của các Ngài, những cách thật độc đáo để dạy. Điều đó cũng giống như những người bình phàm chúng ta, chúng ta có cách riêng của mình để nhận sự dạy dỗ và dạy cho những người khác. Tóm lại, có ba cách để trao truyền giáo lý về bản tâm, về tánh Không. Bởi vì có ba cách cho nên có ba dòng truyền thừa.

Dòng truyền thừa – nó phải là dòng truyền thừa không gián đoạn đối với giáo lý của Phật, của ngũ bộ Phật, của đức Liên Hoa Sanh. Chúng ta cần một dòng truyền thừa không gián đoạn [từ Đức Phật cho tới chúng ta]. Cội nguồn của giáo lý từ đức Phật truyền tới chúng ta phải không được gián đoạn, không được dừng và điều này được gọi là dòng truyền thừa như dòng truyền thừa Longchen Nyingthig. Dòng truyền thừa này khởi nguồn từ đức Phổ Hiền Như Lai và ngũ bộ Phật rồi các vị Trì minh như Ngài Kim Cang Cực Hỉ và Đức Liên Hoa Sanh rồi tới chúng ta. Thông qua các bậc Đạo Sư từ bi vĩ đại, nhờ tâm đại bi, nhờ trí tuệ, nhờ việc tu chứng các Ngài đã có thể trì giữ những giáo lý này tới tận ngày nay không bị gián đoạn.

Sức mạnh của truyền thừa không gián đoạn từ Đức Phật tới chúng ta, cho chúng ta biết phải thực hành như thế nào, cho chúng ta giáo huấn và đây được gọi là dòng truyền thừa. Điều rất quan trọng là cần phải có dòng truyền thừa cho bất cứ thực hành Pháp nào bởi vì tất cả 84,000 Pháp môn của đức Phật được truyền từ Đức Phật và cho tới tận ngày nay vẫn tiếp tục được truyền nhờ nhiều bậc đạo sư khác nhau. Các Ngài truyền dòng pháp này và giáo Pháp này cho tới chúng ta rất thanh tịnh, rất sáng rõ. Các Ngài đã dành rất nhiều sức lực cho công việc này, các Ngài đã làm việc rất cần cù để đưa những giáo lý này từ đức Phật truyền tới chúng ta. Những công việc này, những năng lượng này, ý nghĩa này được gọi là dòng truyền thừa.

Đây là cuốn sách mà Thầy viết và chúng ta đang sử dụng. Như mọi người đều biết, trong cuốn sách này Thầy đưa ra luận giảng ngắn gọn về pháp tu tiên yếu dòng Dzogchen Longchen Nyingthig. Pháp Dzogchen Longchen, Pháp Dzogchen Nyingthig hay Pháp Longchen Nyingthig, thực hành Pháp Dzogchen hay thực hành Pháp Longchen Nyingthig là rất vĩ đại chói sáng. Đây là giải thích ngắn gọn về cuốn sách Lời Vàng của Thầy Tôi. Thầy đã viết cuốn sách này như thế nào? Thầy đã nghiên cứu và đã thực hành cuốn sách này, cuốn sách của tổ Patrul Rinpoche. Và tất nhiên đây là một cuốn sách nền tảng, nền tảng căn bản cho tất cả các hành giả phái Cổ mật, bao gồm Thầy, có đúng không? Đây là cuốn sách rất quan trọng và chúng ta, tất cả đều nghiên cứu cuốn sách này, tất cả đều nghe giảng và tư duy về những lời giảng thiền định về giáo lý. Cuốn sách này là nền tảng rất quan trọng cho thực hành Pháp của dòng Cổ mật.

Lamasang và các vị đạo sư vĩ đại khác đã dạy cuốn Lời Vàng của Thầy Tôi rất nhiều. Cuốn sách này rất phổ biến, rất được yêu thích ở dòng Cổ mật; đặc biệt là một hành giả [của dòng Cổ mật], các bạn cần phải nhận những giáo lý này. Nếu các bạn không có hay không nhận giáo lý đó, nếu các bạn không thấy tầm quan trọng của giáo lý đó thì các bạn là người lạc điệu, các bạn không thuộc về cộng đồng này. Đây thực sự là cuốn sách rất quan trọng. Vì vậy, Thầy có thể nói rằng Thầy đã rất may mắn có thể thọ nhận được giáo lý này, cuốn sách vĩ đại này do tổ Patrul Rinpoche biên soạn.

Tất nhiên, Thầy nghiên cứu cuốn sách này và Thầy cũng đọc nhiều cuốn sách khác có liên quan tới pháp tu tiên yếu. Và đây là cách Thầy đã viết [cuốn sách]. Thầy đưa các chỉ dẫn cốt tủy của cuốn Lời Vàng của Thầy Tôi vào trong cuốn sách [của Thầy]. Có nhiều đạo sư vĩ đại, những khenpo vĩ đại từ dòng Cổ mật, các Ngài đã viết những bình giảng khi thọ nhận giáo lý Lời Vàng của Thầy Tôi. Các Ngài đã viết những lời bình rất quan trọng, rõ ràng và Thầy lấy một trong số những lời bình giảng đó đưa vào cuốn sách này. Vì vậy, cuốn sách này bao gồm giáo huấn tâm yếu của các bậc đạo sư khác, các Ngài đã nghiên cứu và thực hành cuốn Lời Vàng của Thầy Tôi.

Các bậc đạo sư vĩ đại của dòng mũ đen như Milarepa và như Ngài Gampopa cũng đã viết bình giảng về pháp tu tiên yếu có tên là Pháp Bảo của Sự Giải Thoát. Cuốn sách này cũng là một cuốn sách rất đẹp, rất hoàn hảo. Và còn những cuốn sách khác nữa mà các bạn có thể chưa biết, ví dụ như những bình giảng từ Khenpo Ngakchung. Đây là một vị Khenpo rất vĩ đại của dòng Kathog rất nổi tiếng ở Tây Tạng, một Đạo sư rất nổi tiếng và vĩ đại trong truyền thừa của chúng ta. Ngài có viết bình giảng về cuốn Lời Vàng của Thầy Tôi và những luận giảng này rất tốt. Vì vậy, cuốn sách của chúng ta dựa trên những giáo huấn được viết ra bởi các bậc đạo sư vĩ đại. Vì vậy, mặc dầu hiểu biết của Thầy rất hạn chế, cuốn sách nhỏ bé, không vĩ đại nhưng cội nguồn [giáo huấn] của nó rất vĩ đại. Vì vậy, Thầy nghĩ rằng cuốn sách này có thể hữu ích và có thể cho các bạn biết một vài thứ đúng đắn. Và Thầy nghĩ rằng sẽ không có gì sai trái ít nhất là không có gì sai khi chúng ta sử dụng cuốn sách này để cho việc học Phật pháp căn bản.

Hết trích đoạn ngày 4.12.2022

 

Việt dịch: Hiếu Thiện (Lotsawa)

Bản tiếng Anh do Trì Minh Tara & Diệu Huệ chép từ MP 3 bài giảng ngày 4.12.2022: https://drive.google.com/file/d/1u8qNs14Y7hcNgpNixXtJR56-3mWIdslX

Bản chép tiếng Anh đầy đủ: https://docs.google.com/document/d/11x3iwFAvdgH_EX5f4VJ9oMZWNZ49lv7p/

Kỹ thuật và đánh máy: Minh Hiền
_______________________________________

  • Đây là phần một trích đoạn bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche trên Zoom ngày 4.12.2022. Trích đoạn này đã lược bỏ những phần nói về tổ chức các buổi giảng. Tiêu đề do người dịch đặt để tiện cho người đọc.

 

VIDYADHARAS*

4.12.2022, Zoom

(excerpt)

The name is “The Sound of the Vidyadharas”, “Laughter of Vidyadharas”, or the “The Melodious sound of the Laughter “, we could say the sound of the Vidyadharas. But the sound is the Laughter, the Laughing sound, which means something special, precious sounds of the laughter, of the Vidyadharas. And then Vidyadharas, of course, means the noble ones, the high beings, high masters. So, this is the meditation of the teaching of Longchen Nyingthig practices. All the Vidyadharas of this lineage are very great, compassionate and have wisdom, and Mahasiddhas, so therefore they called Vidyadharas. Vidyadhara basically means the one who’s able to hold the teachings of the essence or the nature of the mind, who’s realized the nature of the mind, who became enlightened through realizing the nature of the mind. They are the Vidyadharas.

So, Vidyadharas is another way of calling the Lineage Masters. They are not just master, but great masters, very accomplished masters on the path of liberation, on Dharma practice. Any teacher, any person, who has students, we sometimes called them master. But this master has a different meaning: It’s the Master because of their realization on emptiness of the mind, nature of the mind, so therefore Vidyadhara is something with very special meaning and special name.

And now the Vidyadharas of the three Lineages. There is the mind lineage of the Buddhas, the symbol lineage of the Vidyadharas, and the oral lineage of individuals – these three groups have their own ways of to teach. Buddhas had their own ways of teaching to each other. And Vidyadharas also have their unique way of teaching. And also, ordinary people like us, we have our own way to receive teachings and to teach to others. So, there are three ways of giving the instructions of the nature of the mind on the emptiness. So, because of those three ways, there are three Lineages.

The Lineage – it should be unbroken lineage for the teachings of the Buddha, of the five Buddha’s families, of Padmasambhava or Guru Rinpoche. But we need a non-stopping Lineage. The way or the source of the teachings coming from Buddha up to us without being broken is called Lineage, like Longchen Nyingthig Lineage. This goes up to like Buddha Samantabhadra here, and five Buddha families, and Vidyadharas like Garab Dorje and Guru Rinpoche, and down to us through these different great, compassionate masters. Because of their compassion, their wisdom, their practice, they are able to hold these teachings until now without being broken. So, the strength or the non-stopping, non- broken way to us from Buddha, how to practice and the instructions – this is called a lineage. And it’s very important to have Lineage, and for any Dharma practices because all the 84,000 teachings of the Buddha, of course come from Buddha and they come until now through different masters. And they brought this lineage, this teaching to us in a very pure way. And they sort of put a lot of energy and work very hard to bring these teachings from the Buddha out to us. And these works, that energy, that meaning is called the lineage.

This is a book that I wrote and that we are going through. Everyone knows that I showed a brief explanation of the preliminaries for the Dzogchen Longchen Nyingthig. Of course, Dzogchen Longchen, or Dzogchen Nyingthig, I would say Dzogchen Practices or Longchen Nyingthig practices means very bright, very great. But this is a brief explanation specifically to the Book of “The Word of my Perfect Teacher” and how I wrote this book is that I studied, of course, and I practiced on this book, Patrul Rinpoche’s book, of course it’s a basic book, basic foundation for all the Nyingma practitioners, including me, right? It’s very important book and we everyone studies this and everyone hear the teaching and thinking of the teaching and meditate on the teachings. This book is a very important foundation for the Nyingmapa Dharma practice. Lama Sang and other great masters, they teach “The Words of my Perfect Teacher” a lot. It’s very common, popular, and as in Nyingmapa, especially the practitioner should receive the teachings, something like that. If you don’t have or receive that teaching, if you don’t see this important then you are out of something and you’re not in this, uh, this group or something like that. It’s a very important book. And therefore, I can say that I was very fortunate to be able to receive the teaching, the great book composed by Patrul Rinpoche. And of course, I studied this and then I also read many other books related to preliminary practices [there is a connection to the Ngondro book of Gampopa]. And this is how I wrote: I brought many essences and important notes of “the Words of my Perfect Teacher” into this book. There are many great masters, great khenpos from Nyingma Lineage have taken notes when they received teachings from “the Words of on my Perfect Teacher”. They have taken very importantly clear notes and I brought some essences from those notes into this book. Therefore, this book includes many essences of other masters and studies on the book “The Word of My Perfect Teacher”.

The great master from Kagyupa Lineage, Milarepa, Gampopa, also wrote a commentary on preliminary practices, which is called “Jewel Ornament of Liberation”. That book is a kind of very complete, beautiful book. And some of the books you probably not know, some of the notes from Khenpo Ngakchung. There’s a very great Khenpo called Ngakchung from Katog Lineage who very famous in Tibet, a very famous and great Master in my Lineage. He also took some notes on the book “The Words of my Perfect Teacher” and they’re very good. So, our book is based on all of these teachings composed by great Masters. Therefore, even though my understanding is limited, the book is short, not great, but because of the source of this book, they’re great. So, I think this book can be very useful and show you some things that are correctly. Therefore, I think that there is nothing wrong, at least nothing wrong to use this book to study for your Dharma foundation.

 

End of excerpt on 4.12.22

 

Transcript by Tri Minh Tara & Dieu Hue.

Excerpt from MP 3 Hungkar Dorje Rinpoche teaching 4.12.2022: 

https://drive.google.com/file/d/1u8qNs14Y7hcNgpNixXtJR56-3mWIdslX

Full English version:

 https://docs.google.com/document/d/11x3iwFAvdgH_EX5f4VJ9oMZWNZ49lv7p/
_______________________________________________
* This is an excerpt from the teaching given by Hungkar Dorje Rinpoche on Zoom on December 4, 2022. This excerpt has omitted parts about the organization of the lessons. The title is created by the translator for the convenience of the reader.

 

Tải về
pdf
word
CHIA SẺ