Tài Liệu Thảo Luận

Làm Thế Nào Để Tìm Ra Một Đạo Sư và Trở Thành Một Đệ Tử

Trong Phật Giáo Kim Cang Thừa, đấng đạo sư không chỉ là một con người mà còn chính là con đường tu. Mục đích ở đây là nhận chân ra được rằng đạo sư tối thượng là tuệ giác của chính chúng ta. Và bằng cách nào chúng ta vén mở được đạo sư tuệ giác bên trong ấy?

Tuệ Chính là Định