CHÖKHOR DÜCHEN – Đại lễ kỷ niệm ngày Phật Chuyển Pháp Luân

Kính gửi quý đạo hữu,


🌹🌹🌹🙏🙏🙏Ngày 9.7.24 (4.6 TL) là ngày đại cát tường CHÖKHOR DÜCHEN – Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Phật Chuyển Pháp Luân – một trong bốn ngày lễ lớn nhất của Phật giáo.

 

Chökhor Düchen diễn ra vào ngày 4 tháng 6 theo lịch Tạng. Trong thời gian bảy thất (49 ngày) sau khi thành tựu viên mãn Phật Quả, Đức Phật đã không thuyết Pháp. Cuối cùng, theo lời thỉnh cầu của Đế Thích và Phạm Thiên, Đức Thế Tôn đã chuyển Pháp luân lần đầu tiên tại Sarnath. Ngài tuyên giảng Bốn Chân Lý Cao Cả (Tứ Diệu Đế).

Vào ngày thiêng này, công đức tạo lập tăng trường mười triệu lần, quả báo ác hạnh cũng tăng 10 triệu lần. Đây là dịp tăng ni, Phật tử khắp nơi trên thế giới tăng cường trì giới, tham gia các thiện hạnh, hành trì, tu tập để tích lũy công đức, tịnh hóa nghiệp chướng.

 

Xin gửi thông tin để quý đạo hữu chia sẻ cùng nhau tích lũy vô lượng công đức trong ngày đại kiết tường này. 🙏🙏🙏🌸🌸🌸

 

Xin tùy hỉ công đức. 🙏🙏🙏🌸🌸🌸

Nguyện chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 🙏🙏🙏🌈🌈🌈

CHIA SẺ