Cần phải hiểu cái gì là Pháp thật, cái gì là Pháp giả - Longchen Nyingthig Vietnam

 Cần phải hiểu cái gì là Pháp thật, cái gì là Pháp giả

Chúng ta đang nói về Pháp quan trọng và cần thiết như thế nào cho cả những người là Phật tử và những ai không phải là Phật tử. Và lý do để chúng ta làm việc này là cần phải hiểu cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là Pháp chân thật, cái gì là Pháp giả. Theo Thầy, điều rất quan trọng đối với chúng ta là phải học tập để biết cái gì là pháp chân thật, ai đang thực sự tu hành chân thật, và ai đang ở trong môi trường tu hành chân thật như vậy. Theo Thầy, đây là một chủ đề rất quan trọng. Điều này không có nghĩa là chúng ta muốn phê phán những người khác, mà chúng ta muốn hiểu làm sao để trở thành một người tu chân thực.

Trích “Chúng ta không muốn ở trong nhóm những người điên đó”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ