Để tu giáo pháp thâm diệu này cần phải đáp ứng những yêu cầu rất cao

Chúng ta thường nghe rằng, các giáo lý vĩ đại giống sữa, tuyết hay một chất gì đó rất đặc biệt mà những bình chứa loại thường không thể chứa nổi, bởi vì nó sẽ bị rò rỉ mất. Vì vậy, để làm một hành giả của các giáo lý thâm diệu vĩ đại này, chúng ta cần phải là một bình chứa tuyệt vời, giống như bình chứa [làm] bằng ngọc báu, bằng vàng hoặc một chất liệu gì đó rất đặc biệt. Nếu không chúng ta sẽ không thể giữ gìn giáo Pháp, giáo huấn trong tâm và nó sẽ bị hủy diệt bởi những vọng tưởng tiêu cực. Tóm lại, để trở thành một hành giả của giáo Pháp thậm thâm vi diệu này, chúng ta phải đáp ứng những yêu cầu rất cao [về phẩm chất người tu].

 

Trích “Ngày Nay Hành Giả Tại Gia Được Nhiều Thắng Duyên Tu Pháp Đại Viên Mãn”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

 

 

CHIA SẺ