Điểm chính yếu là phải rà soát tâm mình, động cơ và cách cư xử của mình

Vậy chúng ta có thể làm những việc tốt, và làm lợi lạc cho nhau nhờ công nghệ này, điều đó tốt. Nhưng điểm chính yếu là các bạn cần rà soát tâm của mình, động cơ của mình, cách cư xử của mình – điều này rất quan trọng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể giữ cho Pháp của Phật có hiệu quả thực. Trái lại, nếu để tâm luôn điên đảo, loạn động thì chúng ta không thể giữ đúng Chánh pháp. [Khi đó] Phật pháp sẽ chỉ là thứ khiến chúng ta tán loạn tâm. Và chúng ta không nên sử dụng Pháp theo cách đó. Pháp giống như cam lồ, có thể chữa lành cho chúng ta, có thể trị bệnh của chúng ta, có thể thực sự đưa chúng ta đến con đường của bình an, đến với tâm Phật và trí tuệ Phật.

Trích “Nếu Để Tâm Luôn Điên Đảo thì Chúng Ta Không Thể Giữ Đúng Chánh Pháp“, Hungkar Dorje Rinpoche

CHIA SẺ