Đôi khi một cách rất tốt để trả nợ nghiệp là chấp nhận những đau đớn về thể xác - Longchen Nyingthig Vietnam

Đôi khi một cách rất tốt để trả nợ nghiệp là chấp nhận những đau đớn về thể xác

 Mặc dù chúng ta cố gắng thực hành Pháp, cố gắng tịnh hóa những nghiệp tiêu cực của mình nhưng bởi vì chúng ta đã tạo quá nhiều bất thiện nghiệp, rất nặng nề, sâu dày nên cần phải có nhiều thời gian để tịnh hóa tất cả nghiệp chướng. Và đôi khi một cách rất tốt để trả nợ nghiệp là chấp nhận những đau đớn về thể xác. Có một cách rất hữu hiệu và mãnh liệt để tịnh hóa các nghiệp bất thiện là trải qua những khó khăn gian khổ thực sự, những cảm giác đau đớn thực sự. Chúng ta thực hành Pháp là để tịnh hóa tất cả ác nghiệp và trở nên thanh tịnh. Bởi vì hiện nay chúng ta không thanh tịnh, chúng ta rất cấu uế. Do những cảm xúc tiêu cực chúng ta mà chúng ta không thanh tịnh. Chúng ta không thanh tịnh về thân nên chúng ta có nhiều vấn đề của lão, bệnh, tử. Tất cả những điều đó đều liên quan tới thân vật lý của chúng ta. Tất nhiên, gốc rễ của tất cả mọi vấn đề là tâm bất tịnh. Tâm bất tịnh có nghĩa là tâm ích kỷ cùng những cảm xúc tiêu cực khiến cho tâm của chúng ta không thanh tịnh. Vì vậy, mục đích chúng ta thực hành Pháp là để tịnh hóa tất cả những thứ cấu uế này, bên trong và bên ngoài. Đó là nguyên nhân, đó là mục đích [của thực hành Pháp]. Có cách để tịnh hóa tất cả những thứ cấu uế nếu chúng ta thực hành đúng đắn, chân thật tự tâm và không gián đoạn.

 

CHIA SẺ