Dòng Pháp Longchen Nyingthig là con đường tới Đại An Lạc

Dòng Pháp Longchen Nyingthig là con đường tới Đại An Lạc, là con đường đạt tới cảnh giới Đại Mật. Đạo lộ Longchen Nyingthig, hay đích đến tối hậu của dòng pháp Longchen Nyingthig chính là cảnh giới Đại Mật. Đây là thành tựu cao nhất mà một hành giả có thể đạt tới nhờ thực hành pháp của Phật. Nhiều bậc đại học giả, nhiều bậc pandita và nhiều dòng truyền thừa khác nhau đều công nhận rằng Đại Mật được dạy trong dòng Longchen Nyingthig là con đường nhanh nhất, ngắn gọn nhất để hành giả đắc cảnh giới Đại Mật. Nhiều mật điển lớn có dạy rằng bất cứ ai có cơ duyên gặp pháp tu vĩ đại này, giáo Pháp vĩ đại này, con đường vĩ đại này, sự Hợp Nhất vĩ đại (Great Yoga) này phải là một người vô cùng, vô cùng may mắn. Khi một người không tích lũy đủ công đức thì không có hi vọng được gặp con đường (yana) tối thượng này. Vậy nên điều rất quan trọng là phải xây dựng được một nền tảng vững chắc để tu pháp Đại Mật, Đại Toàn Thiện, Đại Trí Tuệ này.

 

Trích “Dòng Pháp Longchen Nyingthig là Con Đường tới Đại An Lạc”, Hungkar Dorje Rinpoche

Tri Kiến Thanh Tịnh trích dẫn

 

CHIA SẺ