Đủ tốt, nếu đệ tử không nhảy vào một kết nối pháp với động cơ cá nhân sai lạc, mà theo chân một vị Thầy với tâm cầu pháp chân thực. Đủ tốt, nếu theo chân một Đạo sư không vì mục đích làm chính trị trong Pháp - Longchen Nyingthig Vietnam

Đủ tốt, nếu đệ tử không nhảy vào một kết nối pháp với động cơ cá nhân sai lạc, mà theo chân một vị Thầy với tâm cầu pháp chân thực. Đủ tốt, nếu theo chân một Đạo sư không vì mục đích làm chính trị trong Pháp

Tổ Vairocana nói: “Khó làm hài lòng được thiên hạ nhưng đủ tốt nếu không làm gì khiến Phật buồn.” Đủ tốt nếu không lừa lọc những người đặt tin tưởng vào bạn. Đủ tốt, nếu đệ tử không nhảy vào một kết nối Pháp với động cơ cá nhân sai lạc, mà theo chân một vị thầy với tâm cầu Pháp chân thực. Đủ tốt, nếu theo chân một đạo sư không vì mục đích làm chính trị trong Pháp (dharma politics). Đủ tốt, nếu theo chân một đạo sư không vì mục đích nhằm chống lại ai đó. Đủ tốt, nếu theo chân một đạo sư khi không biết quá nhiều. Đủ tốt, nếu theo một đạo sư mà không có quá nhiều nghi ngờ.

Khi người ta theo một vị thầy với động cơ sai lạc như đã nhắc tới ở trên thì họ sẽ làm uổng phí nhiều thời gian, tiền của, sẽ tạo ác nghiệp; cuối cùng họ mất lòng tin hoặc hối tiếc, và kết quả là gặt hái quả báo xấu. Họ cũng đánh mất một cơ hội tốt trong kiếp này và những kiếp mai sau. Vì vậy, bất cứ ai muốn làm một đạo sư cần phải hiểu rằng người đó chịu trách nhiệm về tương lai của các đệ tử và phải cố gắng hết sức mình.

Trích “Lịch Sử Nhập Thất Mùa Đông và về Tu Viện Lungon”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ