Đức Milarepa nói rằng có nhiều giáo lý nhưng cái thực sự cần công phu là quán chiếu giá trị đời người và vô thường - Longchen Nyingthig Vietnam

Đức Milarepa nói rằng có nhiều giáo lý nhưng cái thực sự cần công phu là quán chiếu giá trị đời người và vô thường

Giáo Pháp có rất nhiều, và hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhiều đề tài. Nhưng khi nói về pháp tu thực sự cần thì bình thường người tu không thể [tự] cô đúc lấy cái cốt tủy của giáo lý để công phu. Và chúng ta nên học cách tu của các bậc thầy vĩ đại như Milarepa hoặc các ngài khác. Đức Milarepa nói rằng có rất nhiều giáo lý nhưng cái thực sự cần công phu chính là quán chiếu về giá trị của đời người, về vô thường, về những khiếm khuyết của luân hồi, những lợi lạc của niết bàn. Đây là những gì quan trọng nhất ta cần phải công phu. Nếu không thì sẽ không có sự tiến bộ hay thành tựu.

Trích “Guru Yoga: Nguồn Gốc Sức Mạnh của Lời Nói và Pháp Tịnh Hóa”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ