Khi Hành Giả Nhận Được Gia Trì Từ Guru Rinpoche Thì Người Đó Sẽ Tu Hành Không Gặp Chướng Ngại

Để dẹp trừ các chướng ngại thì điều quan trọng là phải cầu nguyện, phải nghĩ tưởng tới, phải tu pháp Guru Rinpoche và trì chú Đạo Sư. Khi hành giả nhận được gia trì từ Guru Rinpoche thì người đó sẽ tu hành không gặp chướng ngại, người đó sẽ tiến tu trên đạo lộ mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Trong cốt tủy, Guru Rinpoche là một, không khác với Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong truyền thống Kinh thừa có Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong truyền thống Mật thừa có Phật [Liên Hoa Sanh]. Tuy nhiên, các Ngài là một, không khác. Guru Rinpoche, Đức Liên Hoa Sanh thuộc về Liên Hoa bộ. Và Thầy muốn nói rằng Phật A Di Đà, Lục Độ Mẫu, Quán Thế Âm cũng cùng thuộc về một bộ Phật ấy, tức Liên Hoa bộ. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng Đức Liên Hoa Sanh là hiện thân của chư Phật ba thời mười phương. Vì vậy, trên thực tế một hành giả chỉ cần thực hành một pháp Guru Rinpoche là đủ.

Trích “Tâm Chí Tín Thành với Guru Rinpoche – Chìa Khóa của Thành Tựu”, Hungkar Dorje Rinpoche

Kim Cang Định trích dẫn

CHIA SẺ