Ngày nay hành giả tại gia được nhiều thắng duyên tu pháp Đại Viên Mãn - Longchen Nyingthig Vietnam

Ngày nay hành giả tại gia được nhiều thắng duyên tu pháp Đại Viên Mãn

 

Ngày xưa, giáo pháp đại mật Dzogpa Chenpo không truyền dạy nhiều cho đại chúng. Tuy nhiên, theo một số tiên tri của đức Phật Thích Ca Mâu Ni – đức Kim Cang Tát Đỏa hoặc một số Bổn tôn khác cũng nói như vậy – trong tương lai sẽ có nhiều hành giả tu pháp Dzogpa Chenpo: vào thời đại suy thoái, giáo pháp Dzogpa Chenpo sẽ được thực hành một cách phổ biến hơn bởi nhiều hành giả. Và thời đại như vậy đang tới. Lời tiên tri này đang trở thành sự thật sống động. Ngay trước khi Thầy rời Golog để tới đây, mọi người đã thỉnh cầu Thầy giảng pháp ba ngày về chủ đề lớn được truyền dạy bởi tổ Patrul Rinpoche có tên gọi là “Ba Lời Tuyên Bố Đánh vào Điểm Trọng Yếu”. Đó cũng là “Những Di Huấn Cuối Cùng của Garab Dorje Truyền cho Manjushrimitra”. Có 1.000 hành giả cư sĩ cùng với 1.000 tăng, ni và yogi tham dự. Đây là một điều rất mới mà Thầy chưa từng thấy trước đây. Bởi vì ngày xưa chỉ có ít người – một số ít người rất đặc biệt, tuyệt đối chí tín thành, đã thực hiện rất nhiều, rất nhiều vòng ngondro – chỉ họ mới có đủ thẩm quyền tham dự những buổi truyền pháp đặc biệt như thế này. Nhưng ngày nay, bất cứ ai thực sự có đủ phẩm chất nhờ trí tuệ hiểu và nhờ tinh tấn tu pháp ngondro [đều có thắng duyên thọ nhận giáo Pháp này].

 

Trích “Ngày Nay Hành Giả Tại Gia Được Nhiều Thắng Duyên Tu Pháp Đại Viên Mãn”, Hungkar Dorje Rinpoche

CHIA SẺ