Tu hành vì mưu cầu thế tục ta sẽ không có được an bình trong tâm - Longchen Nyingthig Vietnam

Tu hành vì mưu cầu thế tục ta sẽ không có được an bình trong tâm

Đúng như vậy, chúng ta phải có khả năng trải nghiệm an bình thật sự, hạnh phúc thật sự nhờ thực hành Pháp. Thế nhưng, bởi vì chúng ta đang sử dụng Pháp cho những chuyện thế tục, chúng ta không bao giờ có thể trải nghiệm cảnh giới của tịnh độ, của an bình và hạnh phúc, không nhiễm ô vì ngã chấp. Mặc dầu chúng ta đang làm những công việc của người tu hành nhưng chúng ta làm với tâm chấp ngã. Chúng ta làm tất cả mọi việc với tâm chấp ngã. Việc tu hành là để giảm bớt và chặt đứt chấp ngã. Thế nhưng chúng ta thường không làm được điều đó mà [ngược lại] ta chỉ nuôi lớn cái ngã càng mà thôi. Mục đích của tu hành là để trải nghiệm an bình, hạnh phúc thật sự nhưng ta đang làm điều trái ngược với mục đích này. Ta không thực sự tu Pháp chân chính mà tu hành vì những mưu cầu thế tục. Chính vì vậy chúng ta không bao giờ trải nghiệm an bình, từ bi thực sự, không bao giờ thấy được cõi tịnh độ.

Trích “Chúng Ta Không Muốn Ở Trong Nhóm Những Người Điên Đó”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

Nguồn ảnh bìa: Bảo Đăng (Rinchen Lamp)

CHIA SẺ