Tổng hợp sách nói

 

LHQ xin gửi quý bạn đọc DS sách nói

 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ LINK TẢI MP3 LINK ĐỌC SÁCH
1 Lời vàng của Thầy tôi Patrul Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/1lpQNyk2GuBpk4EDsvetWt6_3i0W1UjTr https://lienhoaquang.com/thu-vien_LOI-VANG-CUA-THAY-TOI_cssmlpst_web_tuequang.html
2 Lời đạo sư 1 Hungkar Dorje Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/1VT4C11muxmtrv0R8rkcgIWGQ3Uzp7YgQ https://longchennyingthigvn.com/thu-vien-hungkar/sach/
3 Lời đạo sư 2 Hungkar Dorje Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/1NRzrAE-cUDo_q5n9K0gefcvZRK3i-Mab https://longchennyingthigvn.com/thu-vien-hungkar/sach/
4 Lời đạo sư 3 Hungkar Dorje Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/1ufTCdbo34ALpnYPvUun0lSHmuq0vAZfn https://longchennyingthigvn.com/thu-vien-hungkar/sach/
5 Lời đạo sư 4 Hungkar Dorje Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/1BXhgkfLWASJM09jVSk-sepO-cCyT5Li2 https://longchennyingthigvn.com/thu-vien-hungkar/sach/
6 Giới nguyện của chúng ta với Lamasang Hungkar Dorje Rinpoche https://drive.google.com/file/d/1nC8toFxfkoTVi8kqVXplfL6NIuWRgJar https://longchennyingthigvn.com/thu-vien-hungkar/bai-viet-va-thu/gioi-nguyen-cua-chung-ta-voi-lamasang/
7 Các đạo sư của sự thiền định và những điều huyền diệu Tulku Thondup https://drive.google.com/drive/folders/1pb8KqKfX4VbJnSIWSWqpm4Cn4B7MQiu8 https://lienhoaquang.com/thu-vien_CAC-DAO-SU-CUA-SU_gclcptpt_web_tuequang.html
8 Bà mẹ trí tuệ: Sự giác ngộ của Yeshe Tsogyal Namkhai Nyingpo https://drive.google.com/drive/folders/1m2vnriXozjSKOSOswV-v-_3iQV7zdvZa https://lienhoaquang.com/thu-vien_BA-ME-TRI-TUE-Su_cppttgkl_web_tuequang.html
9 Bạn đã sẵn sàng để đón nhận hạnh phúc chưa? Khenpo Tsultrim Lodro https://drive.google.com/drive/folders/1gRn6GYa7XTGzcheoGvv5ioVCJPugoVXu https://lienhoaquang.com/thu-vien_BAN-DA-SAN-SANG-DE_kktmkclt_web_tuequang.html
10 Chết an bình tái sinh hạnh phúc Tulku Thondup https://drive.google.com/drive/folders/1Lvl-itDvgraCiZP6pqqREvZrymjIyBIB
11 Cuộc đời phi thường của Shungsep Jetsun https://drive.google.com/drive/folders/1SaCUclpn9DoZdWTA3jVsr0nYktKvP2RC https://lienhoaquang.com/thu-vien_CUOC-DOI-PHI-THUONG_dtdmklgt_web_tuequang.html
12 Cuộc đời & sự giải thoát của đức công chúa Mandarava Terma https://drive.google.com/drive/folders/1C8NottKchjoU-HqbQzbGq-dj1XWMawiR
13 Delog – hành trình tới các cõi bên kia cái chết Delog Dawa Drolma https://drive.google.com/drive/folders/1nnRTLUTBBGGSOQC-tS–1OiNxnsMJG8e https://lienhoaquang.com/thu-vien_DELOG–HANH-TRINH-TOI_cqdkqtgl_web_tuequang.html
14 Độ sinh vô biên Tulku Thondup https://drive.google.com/drive/folders/1O7lrLI0t8ymCkhRXS8SQYgiVzuMoos3n https://lienhoaquang.com/thu-vien_DO-SINH-VO-BIEN_cltccmql_web_tuequang.html
15 Dũng khí giác ngộ Dilgo Khyentse Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/1uo43teng7fmR-_YPQtXj2XkFG0y785dl https://lienhoaquang.com/thu-vien_DUNG-KHI-GIAC-NGO_dtkmgmst_web_tuequang.html
16 Giáo huấn Dakini Terma https://drive.google.com/drive/folders/1InQsX5cBcZ0coQFogknkSJNgvQjidpaK
17 Hành trình đi tới giác ngộ Matthieu Ricard https://drive.google.com/drive/folders/1f3MXBzbq5rWe36ZZtrjXSLER5k5Uck3M https://lienhoaquang.com/thu-vien_HANH-TRINH-DI-TOI-GIAC_cmptklkl_web_tuequang.html
18 Hành trình giác ngộ Tulku Thondup https://drive.google.com/drive/folders/1vrBRzUl8bv570zd5Z4z7lhszMR6lnLBy https://lienhoaquang.com/thu-vien_HANH-TRINH-GIAC-NGO_cksgpttt_web_tuequang.html
19 Kho tàng các giáo huấn siêu việt Orgyen Kusum Lingpa https://drive.google.com/drive/folders/15snOANPD3ga4A6l_TMkEtHMDmd4tZ5Tb https://lienhoaquang.com/thu-vien_KHO-TANG-CAC-GIAO-HUAN_dtgqsttl_web_tuequang.html
20 Kho tàng tâm của các bậc giác ngộ Dilgo Khyentse Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/118bgZkhgo7Dn3q1cqiuoHCQkEutp71s1
21 Làm việc một người tốt https://drive.google.com/drive/folders/1X0EcTYH5OU-mCs_vN-tpt7oe05CdlTGf
22 Một Trăm Lời Khuyên Dạy: Giáo lý của Phật giáo Tây Tạng Dilgo Khyentse Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/1svEFwmrD1xDFkdjhLpxjBOe4bJn4ifGK https://lienhoaquang.com/thu-vien_MOT-TRAM-LOI-KHUYEN_cptlgtpl_web_tuequang.html
23 Năng lực chữa lành của tâm Tulku Thondup https://drive.google.com/drive/folders/1NxOXbn5QjWsZod_OwjWRsrhz5a5NwMmz
24 Những chữ vàng https://drive.google.com/drive/folders/1EnozaVb1WdtCPGCYY12t-w1-Fg52hAbo
25 Những lời dạy về pháp tu ngondro dòng Longchen Nyingthig Dzongsar Khyentse Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/1z5Dd-R3-BSLWbsbb_OYVKPI6X0N5zU5h https://lienhoaquang.com/thu-vien_NHUNG-LOI-DAY-VE-PHAP_gscgkskt_web_tuequang.html
26 Sống là dần chết: Làm thế nào để chuẩn bị cho lúc cận tử, chết, và sau khi chết Dzongsar Khyentse Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/1NlbwuaAF4bIZ6n-q_GzhfmrWedAplQMX https://lienhoaquang.com/thu-vien_SONG-LA-DAN-CHET-Lam_mclstdgt_web_tuequang.html
27 Thế nào là Phật tử Dzongsar Khyentse Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/1Yp21fAu3sl9g4iR7-PER4INhydUdQXjK
28 Tri kiến đúng đắn: Biến người tin thành Bồ tát Khenpo Tsultrim Lodro https://drive.google.com/drive/folders/1jCBmi8MvYmpXTvqIaqP5N1aVa4oPYqcA https://lienhoaquang.com/thu-vien_TRI-KIEN-DUNG-DAN_kdckpdgl_web_tuequang.html
29 Viên ngọc như ý Dilgo Khyentse Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/1RGCveeKgpUG_gV5WLW5dsRIevV_mjG1I
30 Lịch sử Nhập thất mùa đông Hungkar Dorje Rinpoche https://drive.google.com/file/d/1-jbjyYkuhG3mDbMa97OG9yz7Ov0oI9z9
31 Huyền thoại đại bảo tháp & tiểu sử đức Liên Hoa Sanh https://drive.google.com/drive/folders/1yOG4-NiIaFi_fVZhgcIs3p_5y0oPwr-P
32 Kho báu thiện đức https://drive.google.com/drive/folders/16Zo3Q9bKn6ND7QW78_LjruL73g2matCo
33 Những khai thị từ đức Liên Hoa Sanh về con đường đại toàn thiện https://drive.google.com/drive/folders/1AcPzQvl6XGav_S4rkJoE-1TZEsRKloIe https://lienhoaquang.com/thu-vien_NHUNG-KHAI-THI-TU-DUC_clqlqccl_web_tuequang.html
34 Ẩn tu nơi núi tuyết Vicki Mackenzie https://drive.google.com/drive/folders/17euEmIqgfkRaFo10j9rgIYv3t8ax_2-f https://lienhoaquang.com/thu-vien_TRONG-DONG-TUYET-SON_dscpmskt_web_tuequang.html
35 Bình giảng 37 Pháp tu của Bồ tát Garchen Rinpoche https://drive.google.com/drive/folders/1HTMEtXPBqiOsugMPzkQF0Mn680Ad7gb3 https://lienhoaquang.com/thu-vien_BINH-GIANG-BA-MUOI-BAY_gslggdmt_web_tuequang.html
36 Các vị chân sư Đại Thủ Ấn https://drive.google.com/drive/folders/1w998WM_gRGzYo1tPQp01OcrVaPciasIa https://lienhoaquang.com/thu-vien_CAC-VI-CHAN-SU-DAI_csmscskl_web_tuequang.html
37 Chỉ dẫn lúc lâm chung https://drive.google.com/drive/folders/1GUm4YQju0eDMuYFqr-RtD7yAtTj7fpsB
38 Cuộc đời siêu việt của 16 vị tổ Karmapa Tây Tạng Karma Thinley https://drive.google.com/drive/folders/1utoBufse8_Ymgpc_uOHrfqCPgVBJPxF_ https://lienhoaquang.com/thu-vien_CUOC-DOI-SIEU-VIET_cpcldmll_web_tuequang.html
39 Tâm yếu đường tu I https://drive.google.com/drive/folders/1UWVoVvUXWbnHHRMiTfuWmikmnkuKdBiN
40 Tâm yếu đường tu II https://drive.google.com/drive/folders/1YAnvoUr8mkev9PRF5lmZ2dS98f63p1BN
41 Sống một đời vui Yongey Mingyur https://drive.google.com/drive/folders/1bzltLpT2jAbuAuHnazX9uF0292yCqZ9k
42 Một hướng dẫn đầy đủ về con đường Phật pháp https://drive.google.com/drive/folders/17bYLznyypnFpn1wIs182dgclcB65Rgyd https://lienhoaquang.com/thu-vien_MOT-HUONG-DAN-DAY_dtdqskdl_web_tuequang.html
43 Đánh thức vị Phật đang ngủ https://drive.google.com/drive/folders/13FHqBnLXAhnSz7eD9Ah-6at5597eLytQ https://lienhoaquang.com/thu-vien_DANH-THUC-VI-PHAT-DANG-NGU_dtdckpkt_web_tuequang.html
44 Con đường dẫn đến Phật quả Ringu Tulku https://drive.google.com/drive/folders/1z2UcOSh71npkSvydukxFV8y_7whidfZv https://lienhoaquang.com/thu-vien_CON-DU%CC%9BO%CC%80NG-DA%CC%83N-DE%CC%81N_dtcqsqkl_web_tuequang.html
45 Pháp bảo của sự giải thoát Jé Gampopa https://drive.google.com/drive/folders/1niBi7o2N1U06pikLJX4hEsxn77CYxAV8 https://lienhoaquang.com/thu-vien_PHAP-BAO-CUA-SU-GIAI_dtcmkslt_web_tuequang.html
47 Trí tuệ hoan hỷ Yongey Mingyur https://drive.google.com/drive/folders/1AxIJujzdEeOvwssHd091ru4Kk3ujwE8h https://lienhoaquang.com/thu-vien_TRI-TUE-HOAN-HY_csqcmkdt_web_tuequang.html
48 Tu học Phật Pháp Khenpo Samdup https://drive.google.com/drive/folders/1cDax5xJdgxWsl0GAXJDECS2DLl8fKasM https://lienhoaquang.com/thu-vien_TU-HOC-PHAT-PHAP_cqpdctkt_web_tuequang.html
49 Thuyết giảng khóa tu Phật A Di Đà Drikung Kyabgon Chetsang https://drive.google.com/drive/folders/1nKqLzMpsnpvyvAmDaU3PxRzPGnNBH9Dt https://lienhoaquang.com/thu-vien_THUYET-GIANG-KHOA-TU_ctplkmkt_web_tuequang.html
50 Đạo ca Milarepa https://drive.google.com/drive/folders/14E4P7PdcfGwTajwqYi3EaeeHcElRdaEe?usp=sharing
51 Sống chết mỗi ngày Yongey Mingyur https://drive.google.com/drive/folders/1VTsLQd9B6W4a0MlaZxtlWpH5iXNxqJ5h
52 Milarepa – Con người siêu việt https://drive.google.com/drive/folders/1OjYjfIwFpnYLpXwg01tkklkBOrFgdys_
53 Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập Đạt Lai Lạt Ma https://drive.google.com/drive/folders/1pv3rq6ZnfaF1lH1xSjBVljotF8HAxwf4 https://lienhoaquang.com/thu-vien_BA-DIEM-TINH-YEU-TREN_cgpmmsgl_web_tuequang.html
54 Cho & nhận Đạt Lai Lạt Ma https://drive.google.com/drive/folders/1LeUE2DFRH3w_rXvflafx6RLSxjbXqeAz
55 Chủ động cái chết để có một kiếp sống tốt đẹp hơn Đạt Lai Lạt Ma https://drive.google.com/drive/folders/1lhFta3hgkCsrt7eXME_nkYDsloTrARr7?usp=sharing
56 Điều trị bệnh tận gốc Lama Zopa https://drive.google.com/drive/folders/1lVrNxFJqdD01H53EmXkhfQtbjfGekU6r https://lienhoaquang.com/thu-vien_DIEU-TRI-BENH-TAN_dtgmkcct_web_tuequang.html
57 Nguyên lý duyên khởi Đạt Lai Lạt Ma https://drive.google.com/drive/folders/1fa3f9nkJuyBACv80DN-rzaBGsd1r2xFr https://lienhoaquang.com/thu-vien_NGUYEN-LY-DUYEN-KHOI_cgtdttql_web_tuequang.html
58 Phát tâm bồ-đề Đạt Lai Lạt Ma https://drive.google.com/drive/folders/15QAgSVJDaRa0zSsrkSKd-vddPaNfgFqt https://lienhoaquang.com/thu-vien_PHAT-TAM-BO-DE_cgqmmlcl_web_tuequang.html
59 Những giáo lý thiết yếu của đại thừa Đạt Lai Lạt Ma https://drive.google.com/drive/folders/1tqkn69MWEKBeuogZ8dU4GLFVbj4HOoD1 https://lienhoaquang.com/thu-vien_NHUNG-GIAO-LY-THIET_dtggsdcl_web_tuequang.html
60 Nhưững lời khuyên tâm huyết Đạt Lai Lạt Ma https://drive.google.com/drive/folders/1T6GEEuWCtoNpISE3k17WOkc1mMt9YPUS https://lienhoaquang.com/thu-vien_NHUNG-LOI-KHUYEN-TAM_dsmdltlt_web_tuequang.html
61 Tổng quan về các pháp môn trong Phật giáo Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma https://drive.google.com/drive/folders/13vh3ua28A1v7tR7ErESU_qjIPz2Rc96v https://lienhoaquang.com/thu-vien_TONG-QUAN-VE-CAC-PHAP_cggcqqdl_web_tuequang.html
62 Ý nghĩa cuộc sống Đạt Lai Lạt Ma https://drive.google.com/drive/folders/1enDIN0rTg6RPsyThzqRTALBC4YRgOuN2 https://lienhoaquang.com/thu-vien_Y-NGHIA-CUOC-SONG_cslcpmqt_web_tuequang.html
63 Yếu lược các giai đoạn trên đường tu giác ngộ Đạt Lai Lạt Ma https://drive.google.com/drive/folders/1D3intLlTplbHUxo-IJd_ddxVxu40gHC6
64 Rộng mở tâm hồn phát triền trí tuệ Thubten Chodron https://drive.google.com/drive/folders/1C3zXDruxerJ8F5gsfv5u9YlAkahQu_uI
65 Đường đi của Phật Nhiều tác giả https://drive.google.com/drive/folders/1rc3l4q-phX1GUuBfaIrLt7yos6bzPY-J
66 Sư tử tuyết bờm xanh https://drive.google.com/drive/folders/1i2CV6SE70bL243Sku6gaLysJGbZ0uqVF
67 Những phụ nữ trí tuệ Nhiều tác giả https://drive.google.com/drive/folders/1DMMPlaxlTTFuWyj7DQlfnzwLmFhDIpos
68 Rộng mở tâm hồn Đạt Lai Lạt Ma https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FH8QuQdwQQwjkjFnvv71Rhhh4-awLhXB
CHIA SẺ