KALACHARKA 2023 – Tin từ Bảo Đăng (Rinchen Lamp)

Kính gửi quý đạo hữu,

🌸🌸🌸 LHQ xin trân trọng gửi các hình ảnh và video lễ hội KALACHARKA do Bảo Đăng (Rinchen Lamp) đăng tải.

Link nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/bdCYwOIxH7dA4KwcrJ57Fg

 

 

🌻🌻🌻Link video lễ hội Kalacharka:

💐 https://youtu.be/ClrNAl6Nhm4

 

 

💐 https://youtu.be/02fWORrw7s4

 

 

Namo Guru  🙏🙏🙏🌻🌻🌻🌷🌷🌷

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ cho đại lễ thành tựu viên mãn. 🙏🙏🙏🌻🌻🌻

Nguyện chư tổ, chư đạo sư dòng truyền thừa luôn gia trì, gia hộ. 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

 

BBT LHQ

CHIA SẺ