15 ngày Đức Phật thi triển thần thông (Ngày thứ tư)

 

Đến ngày thứ tư, vua Nhân Đà Bà Di thỉnh Phật cúng dàng, ngày hôm ấy Ðức Phật làm cho nơi bảo địa đó, bốn mặt tự nhiên có tám dòng nước, sức chảy mạnh và xoáy kêu thành tiếng, phát ra những âm thanh mầu nhiệm thuần nói các pháp: “Ngũ Căn” “Ngũ Lực” “Lục Độ” “Thất Giác” “Bát Đạo” “Tam Minh” “Lục Thông” “Tứ Đẳng” “Đại Từ, Đại Bi”, mọi người nghe rồi đều được giác ngộ và quán triệt đạo lý, tăng phần phúc tuệ, kết quả sinh Thiên rất đông.

 

Trích “Kinh Hiền Ngu”

CHIA SẺ