15 ngày Đức Phật thi triển thần thông (Ngày thứ mười ba)

Ngày thứ mười ba, vua Chuân Chân Đà La thỉnh Phật. Khi Phật thăng tòa ngồi yên tĩnh, nơi rốn Ngài phóng ra hai tia hào quang tỏa ra hai bên, cách thân bảy “nhận” (tức 56 thước) trên đầu hào quang đều có hoa sen, trên hoa có Ðức Phật hóa hiện, hình tướng cũng như Ðức Phật Thích Ca, các Ðức Phật ấy nơi rốn cũng phóng hào quang tẻ ra hai bên cách bảy nhật, trên những tia hào quang đều có hoa sen, trên hoa sen có Ðức Phật hóa hiện, cứ như thế chuyển biến lan tràn khắp cõi đại thiên, ai coi thấy cũng ngạc nhiên, vừa sợ vừa mừng, trộn lẫn!
Lúc ấy Ðức Phật theo trình độ của từng người mà thuyết pháp nên nhiều người đắc quả sinh Thiên không kể xiết.

 

Trích “Kinh Hiền Ngu”

CHIA SẺ