15 ngày Đức Phật thi triển thần thông (Ngày thứ sáu)

 

Đến ngày thứ sáu, ông Luật Xương thỉnh Phật, hôm đó Ðức Phật làm cho tất cả mọi người trong đại hội tâm hiểu biết lẫn nhau, mỗi người đều có thể hiểu ý nghĩ của từng người, họ đang nghĩ thiện hay nghĩ ác, chí hướng hay hành nghiệp thế nào. Thấy thế ai cũng kính sợ Phật! Những sự mến mộ và vui mừng lại càng nồng nhiệt. Sau khi được nghe lời giảng của Ðức Phật, ai nấy sung sướng tâm trí mở mang, kết quả sinh Thiên cũng nhiều.

 

Trích “Kinh Hiền Ngu”

CHIA SẺ