Mp3 truyền lung và nghi quỹ Vajrapani

Kính chào quý đạo hữu,

Do có nhiều đạo hữu hỏi về truyền lung minh chú HUNG BENZA PHAT, Hiếu Thiện đã hỏi lại Thầy về việc này. Thầy đã gửi mp3 thư thoại khuyến tấn mọi người hành trì nghi quỹ bổn tôn Vajrapani và trong đó Ngài tụng HUNG BENZA PHAT rất rõ. Ai nghe và tụng theo là đã được truyền lung và có thể hành trì pháp này.

Theo yêu cầu của nhiều đạo hữu, BBT LHQ gửi lại bản nghi quỹ rõ nét hơn, câu chú truyền lung Mp3 của Hungkar Dorje Rinpoche và gửi bản nghi quỹ chỉ tiếng việt in to cho ai có nhu cầu đọc chữ to và rõ.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1sbpw0E4s9rwQGZ5GbpEuxOGrITAYr4G_?usp=sharing

CHIA SẺ