Tư liệu MP4

Xưng tán 21 đức Tara

Xưng tán đức Văn Thù Sư Lợi

Nghi quỹ Kim Cang Tát Đỏa giản lược

Nguyện vãng sinh Cực Lạc (do Tổ Karma Chagme biên soạn)

Tuyển tập nhật tụng Liên Hoa Quang

Pháp cúng sur tịnh hóa mọi ác duyên

CÔNG CHÚA PEMASAL (tiền thân của tổ Longchenpa)

Dâng lời tưởng nhớ

KIM CANG DIỆU LUÂN:Một Lược Sử về Đấng Hóa Thân Thành Tựu Chủ, Đại Khai Mật Tạng Orgyen Kusum Lingpa

Cầu nguyện đấng bảo hộ Dodrupchen tôn quý sớm hóa thân

GIỚI NGUYỆN CỦA CHÚNG TA VỚI LAMASANG (trích)