KIM CANG DIỆU LUÂN: Một Lược Sử về Đấng Hóa Thân Thành Tựu Chủ, Đại Khai Mật Tạng Orgyen Kusum Lingpa

KIM CANG DIỆU LUÂN: Một Lược Sử về Đấng Hóa Thân Thành Tựu Chủ, Đại Khai Mật Tạng Orgyen Kusum Lingpa Lời kệ do Hungkar Dorje Rinpoche soạn Chánh Nhân dịch Tạng - Việt Nguồn tư liệu từ Bảo Đăng (Rinchen Lamp) và các đạo hữu

Tải về
mp4
CHIA SẺ