Mười Bốn Mật Giới Gốc

Những người có ý định thọ nhận hoặc đã thọ nhận quán đảnh phải nghiên cứu mười bốn giới nguyện Mật thừa gốc; những người chưa bao giờ thọ nhận và không có ý định thọ quán đảnh không nên đọc bản văn sau đây!