Những Yếu Tố Cấu Thành Việc Vi Phạm Mật Giới Và Cách Sám Hối

Như đã đề cập, ưu điểm của giới nguyện Mật thừa là những giới nguyện có thể được phục hồi nhiều lần sau khi chúng bị phá vỡ. Và không nhất thiết phải có thầy hiện diện để phục hồi giới nguyện; nó có thể được thực hiện đơn giản thông qua quán tưởng.