Ba phẩm chất của một đệ tử tốt: Chân thật, thông minh, chí tín thành - Longchen Nyingthig Vietnam

Ba phẩm chất của một đệ tử tốt: Chân thật, thông minh, chí tín thành

Thầy thường đề cập đến những phẩm chất của một học trò. Những phẩm chất này không nhiều. Tất nhiên, có thể có nhiều nhưng [tóm gọn lại] có ba phẩm chất cơ bản rất quan trọng để trở thành học trò tốt. Người học đạo phải chân thành. Không phải với bất cứ điều gì, mà là chân thành với các giáo lý Phật dạy. Và người học trò phải là thông minh, hiểu ý nghĩa của những lời dạy, những lời chỉ dẫn, là người biết ý nghĩa của những hành động, ứng xử khác nhau của Guru. Phải chuyên tâm, chân thành lắng nghe những lời chỉ dạy của Guru. Và không kén chọn, tức là chỉ chuyên tâm nghe những gì ta muốn nghe còn những điều không muốn nghe thì không nghe. Đó không phải là người chí thành lắng nghe. Người chí tín thành, tận tâm lắng nghe là người bất cứ điều gì dù khó chấp nhận và làm theo tới đâu vẫn làm theo, vẫn cố gắng. Đó là người chí thành, tận tâm lắng nghe.

Trích “Guru Yoga: Pháp Tu Tri Kiến Thanh Tịnh”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ