Bất kính với bậc thầy truyền giáo pháp cho ta là tự tạo nghiệp xấu đọa lạc

Liễu ngộ chân lý: bậc Thầy là cội nguồn của đạo, là cây trổ quả vị1 và địa2, là địa3 nuôi dưỡng hoa thiện hạnh, là nắm được tinh túy lời dạy Đức Thế Tôn cùng luận giảng.

Chúng ta được dạy rằng bậc Thầy là người phát lộ cho học trò con đường thiện lành, hạnh phúc, vì thế cần xem Ngài cao hơn tất cả. Vì vậy, nếu một bậc thầy truyền cho ta Quy y giới, Đại thừa giới, hoặc giáo huấn Bồ đề tâm, thì thiện tri thức đó trở thành Thầy của ta. Và ta cần chăm sóc Ngài như cách ta làm với mắt, tim mình, hết lòng tôn kính Ngài. Nếu ta không kính trọng một bậc Thầy như vậy và nói những điều không xứng với Ngài, thì ta sẽ tạo vô lượng ác nghiệp trong kiếp này và các kiếp vị lai; nó sẽ khiến chúng ta đọa lạc. Đó là quan điểm của mọi Kinh điển và Mật điển, bởi thế đây là điều mà bạn không được phép quên.

Trích “Thương Yêu và Bình An”, Hungkar Dorje Rinpoche

Kim Cang Định trích dẫn

_______________
Chú thích:
1 Vị: ngũ vị (accumulation, joining, seeing, meditation, no-more-learning) là năm giai đoạn trên đạo lộ giải thoát.
2 Địa: thập địa bồ tát.
3 Địa, đạo, quả – ground, path, fruit.

CHIA SẺ