Nyingmapa được xây dựng ở Ấn Độ trước khi truyền tới Tây Tạng - Longchen Nyingthig Vietnam

Nyingmapa được xây dựng ở Ấn Độ trước khi truyền tới Tây Tạng

Tantrayana cũng được dạy ở Ấn Độ. Một số mật điển được đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy, còn một số mật điển khác thì do đức Phật đã hóa hiện thành các vị bổn tôn khác nhau để trao truyền. Tất cả 80 đại thành tựu giả nổi tiếng của Ấn Độ đã đạt thành tựu cao tột trên đạo lộ nhờ tu pháp Mật thừa. Như vậy Kim Cương thừa đã được thiết lập ở Ấn Độ và rất phổ biến. Lịch sử của truyền thống Cựu dịch Nyingmapa ở Tây Tạng cũng được xây dựng ở Ấn Độ trước khi nó được thiết lập ở Tây Tạng. Vị đạo sư đầu tiên, bậc trì giữ dòng truyền thừa Dzogpa Chenpo đầu tiên, chính là ngài Garab Dorje. Garab Dorje, Jampal Shenyen, Sri Singha, Jnanasutra, Vimalamitra – tất cả các ngài là các vị đạo sư Ấn Độ đã thực hành Dzogpa Chenpo và đã đạt tới giác ngộ nhờ tu pháp tu của Dzogpa Chenpo Đại Viên Mãn.

 

Trích “Ngày Nay Hành Giả Tại Gia Được Nhiều Thắng Duyên Tu Pháp Đại Viên Mãn”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn.

CHIA SẺ