Pháp tu Kim Cang Thủ là một bảo châu do Guru Rinpoche ban cho những ai gặp đau khổ trong thời ác trược này - Longchen Nyingthig Vietnam

Pháp tu Kim Cang Thủ là một bảo châu do Guru Rinpoche ban cho những ai gặp đau khổ trong thời ác trược này

Đại dịch mới [Corona] đang lan tràn khắp Trung Quốc, gây ảnh hưởng tới rất nhiều người, tới cuộc sống, tới tinh thần của mọi người, và rất nhiều thứ khác. Và đặc biệt tại tu viện [Lungon], chúng tôi đang hành trì Pháp Phật. Chúng tôi đang hành trì, và bấy lâu nay vẫn liên tục hành trì, pháp Bổn tôn Uy nộ Vajrapani, phục điển của Lama Sang; chúng tôi trì chú của nghi quỹ này: HUNG BENZA PHAT. Minh chú này rất rất mạnh mẽ, tràn đầy lực gia trì và nó có một lịch sử tuyệt vời.

Có rất nhiều vị lạt ma đã thực hành pháp tu này, phục điển của Lama Sang, và họ đã đạt được thành tựu lớn. Cách đây 40, 50 năm, nơi Thầy đang ở đây không có một thứ gì cả. Không bệnh viện, không bác sĩ. Vì vậy, rất khó để người ta tới chữa bệnh ở bác sĩ hay bệnh viện. Do đó. lựa chọn duy nhất là phải thực hành Pháp của Phật. Vào lúc đó có nhiều người có kết nối mạnh mẽ với nghi quỹ, với pháp tu này. Và họ đã hành trì, đã trì tụng nhiều triệu minh chú này (HUNG BENZA PHAT) và được chữa khỏi mọi loại bệnh tật, kể cả những bệnh trầm trọng.

Vậy nên phục điển này có một lịch sự tuyệt vời, một lịch sử có thật. Đây là một pháp tu rất đặc biệt, rất mãnh liệt, đầy sức mạnh, một bảo châu do Guru Rinpoche ban cho những ai gặp đau khổ trong thời ác trược này.

Vì vậy, Thầy đặc biệt khuyến tấn mọi người thực hành pháp tu Vajrapani này, pháp tu mà Thầy tin rằng ai cũng biết, và nhiều người đã có nghi quỹ này. Vậy xin hãy thực hành nghi quỹ này và tụng minh chú nhiều lần: HUNG BENZA PHAT, HUNG BENZA PHAT. Và đừng chỉ nghĩ về việc bảo vệ cho bản thân mình mà thôi, hãy nghĩ về việc che chở cho những người khác nữa, bởi vì căn bệnh này có thể truyền khắp nơi và tới bất cứ chỗ nào.

Trích “Thư Hungkar Dorje Rinpoche về Pháp Vajrapani và Đại Dịch Corona”, Hungkar Dorje Rinpoche

Kim Cang Định trích dẫn

 

 

Vajrapani sadhana is a precious jewel given by Guru Rinpoche to the people who are suffering in this degradation age

This new infectious disease that is spreading in China, it affects a lot of people, people’s lives and people’s mood and a lot of things. and, we are practicing Buddha Dharma, specifically in our monastery we are practicing or we have been practicing wrathful form of [Vajrapani], treasure of Lama Sang reciting the mantra of this sadhana: HUNG BENZA PHAT, HUNG BENZA PHAT which is very blessful and very powerful. This got a very good history.

There were many lamas who practiced this Vajrapani, the treasure from Lama Sang and achieved great accomplishment. And around 40, 50 years ago, my place here, there was almost nothing, no hospitals and doctors.

So it was very difficult for people to see doctors and to go to hospitals and to get treatment. Therefore, the only option was to practice Buddha Dharma. And there were some people who had a strong connection to this sadhana and they had practiced and they have recited many millions of this mantra and they recovered from all kinds of disease, serious disease.

So therefore, this treasurer has great story and the real story and this [sadhana] is very special powerful, a precious jewel that was given by Guru Rinpoche to the people who are in who are suffering in this degradation times.

So therefore, I highly recommend people to practice this Vajrapani [saddana] which I believe everyone know, and a lot of people have this a text or sadhana. So please practice this and recite this manta: HUNG BENZA PHAT, HUNG BENZA PHAT. And to not only think about one self, think about a protection for oneself, but protection for others because this disease can go or can reach anywhere.

 

Hungkar Dorje Rinpoche

CHIA SẺ