Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện hình tướng Tổ Garab Dorje chuyển bánh xe Pháp Dzogchen - Longchen Nyingthig Vietnam

Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện hình tướng Tổ Garab Dorje chuyển bánh xe Pháp Dzogchen

Dzogpa Chenpo Đại Viên Mãn có mối liên hệ thế nào với Phật Thích Ca Mâu Ni? Đức Phật thường dạy giáo lí Kim Cương Thừa trong nhiều thân tướng khác nhau. Không phải trong thân tướng một tì kheo mà trong thân tướng một Bổn tôn, ví dụ như Kalachakra (Thời Luân Kim Cang). Khi truyền dạy Kalachakra Ngài không đắp tăng y mà thị hiện hình tướng Vajrapani (Kim Cương Thủ). Khi nói về dòng Pháp Dzogchen, có nhiều kinh văn, nhiều giáo lí nói rằng Đức Phật đã thị hiện hình tướng Garab Dorje. Tổ Garab Dorje chính là hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni và Vajrasattva. Và Ngài đã chuyển bánh xe Pháp Dzogchen Đại Viên Mãn.

Trích “Khai Thị về Dòng Pháp Longchen Nyingthik (Phần I)”, Hungkar Dorje Rinpoche

CHIA SẺ