Tu hành là việc riêng tư, không phải là việc để đem ra phơi giữa thiên hạ - Longchen Nyingthig Vietnam

Tu hành là việc riêng tư, không phải là việc để đem ra phơi giữa thiên hạ

Ngày xưa, vào thời của các bậc Đạo sư Ấn Độ, khi các ngài tu pháp Yidam hay một pháp nào đó của Kim Cương Thừa, thì hầu như không ai biết được rằng đó là một hành giả; không ai biết được rằng họ đang tu Bổn tôn gì. Bởi vì họ giữ kín mọi thứ như giữ một bí mật, một việc riêng tư. Việc hành trì thật ra là một việc riêng tư. Đây không phải là việc để đem ra phơi giữa thiên hạ. Vì vậy, chúng ta phải giữ nó như một việc riêng tư. Tuy là việc riêng tư nhưng chúng ta cần thấy rằng nó phải đem lại lợi lạc cho chúng sinh và sâu bên trong chúng ta phải phát khởi được tâm bồ đề vì chúng sinh khác.

Trích “Năm Giới Gốc của Kim Cương Thừa (Phần II)”, Hungkar Dorje Rinpoche

\

CHIA SẺ