Lời Đạo Sư 3 - Lễ Giỗ Lamasang

Gửi các pháp hữu thân quý ,

Hi vọng rằng tất cả các bạn đều tốt trong đời và tinh tiến trong đạo. Nhân đây, Thầy muốn nhắc những ai đã theo chân Lama Sang, đức Bổn Sư: đây là thời khắc quan trọng để hướng tâm tới Lama Sang. Lama Sang viên tịch ngày mồng Hai nhưng đó không phải là ngày chúng ta làm lễ cung nghinh xá lợi. Chúng ta đã giữ nhục thân Lama Sang trong thất của Ngài suốt 9 ngày để Ngài trụ trong Pháp tánh bổn nguyên. Vào ngày mồng 10, các lạt ma dâng những lời cầu nguyện đặc biệt để thỉnh cầu Lama Sang dẫn dắt trên Đạo lộ để lợi lạc hết thảy chúng sinh. Vì vậy hàng năm chúng ta giỗ Lama Sang vào ngày mồng 9 và mồng 10.

Như mọi người đều biết, vào ngày giỗ các Thượng Sư thì tổ chức nghi lễ, cúng dường và cầu nguyện là những việc rất rất quan trọng để các đệ tử trưởng dưỡng nhân cho chứng ngộ thanh tịnh và tích lũy công đức hoàn hảo, giúp chúng ta đi trên đường tu không gặp chướng duyên ngăn trở.

Tu viện chúng ta tổ chức lễ giỗ Lama Sang ngày hôm nay và ngày mai. Vì vậy các bạn hãy cùng tham gia vào ngày lễ lớn này thông qua việc hiểu và thực hành Guru Yoga.Thầy đã nhận được cúng dường qua Mr Mai và Lotsawa ở Việt Nam và từ một vài người khác nữa. Chúng ta giữ một truyền thống tốt đẹp sử dụng các cúng dường rất cẩn trọng. Thầy và tất cả tăng già tri ân thiện tâm của các bạn và sẽ hồi hướng công đức cho hết thảy hữu tình, trong đó có các bạn cùng những người thân yêu.

Cám ơn các bạn rất nhiều!

 

Hungkar Dorje 

Ngày 6 tháng 3, 2017

Tải về
pdf
mp3
CHIA SẺ