Ngài Hungkar Dorje Rinpoche ban Pháp thoại _Ngày 5.11.23 tại Mỹ

Ngài Hungkar Dorje Rinpoche ban Pháp thoại _Ngày 29.10.23 tại chùa Đại Nhật Như Lai

Pháp thoại của Hungkar Dorje Rinpoche sáng 4.11.2023 tại Mỹ

Ngài Hungkar Dorje Rinpoche ban Pháp thoại _Ngày 3.11.23 tại Mỹ

Bậc hộ chủ Dodrupchen tôn quý