Chương trình “15 triệu chú Đạo Sư cúng dường Guru” & Cầu nguyện tới Amala

 

Kính chào quý đạo hữu,

 

A. Chương trình “15 TRIỆU CHÚ ĐẠO SƯ CÚNG DƯỜNG GURU” (bắt đầu từ 31.3 đến 14.8.23) vẫn tiếp tục nhận đăng kí và túc số sẽ tính từ thời điểm đăng kí.

LHQ xin trân trọng gửi đến các bạn DS Phát Nguyện Hành Trì đến thời điểm hiện tại.
Tổng số người tham gia tới thời điểm này: 152
Tổng đăng kí trì tụng chú đạo sư: 15.876.289
Tổng đăng kí trì tụng cầu nguyện trường thọ Guru: 60.495
Link DS tham gia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TcqRUMWgJ0OQgrnVSz2kIdZjMXN4DKWzsXIT8hwVOnQ

 

B. Amala là bậc Dakini Degar Drolma tôn quý, bậc phối ngẫu của Lama Sang, thân mẫu của ngài Hungkar Dorje Rinpoche. Amala đã 84 tuổi, sức khỏe ngài gặp nhiều vấn đề. Tháng vừa qua, Amala đã làm ca phẫu thuật mắt và tháng 5 sẽ phẫu thuật mắt còn lại.

Xin quý đạo hữu cùng phát tâm cầu nguyện, trường thọ cho chư đạo sư và Amala vì lợi lạc chúng sinh.

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 🙏 🙏 🙏
Nguyện cầu chư đạo sư phúc thọ dài lâu, gót sen hằng trụ thế. 🙏 🙏 🙏
Namo Guru 🙏 🙏 🙏

 

LHQ

 

 

The program “15 millions of Guru Mantras to offer our Gurus” & Praying for Amala’s health

 

Dear Dharma friends,

 

A.   The program “15 MILLIONS GURU MANTRAS TO OFFER OUR GURUS” (starting from 31.3.23 to 14.8.23) will continue to receive registrations and accumulations will be counted from the time of registration.

The number of participants registered: 152
The total Guru mantras registered: 15.876.289
Total times of recitations of the Prayer for Guru’s longevity registered: 60 495

List of participants:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TcqRUMWgJ0OQgrnVSz2kIdZjMXN4DKWzsXIT8hwVOnQ

 

B. Amala is the noble Dakini Degar Drolma, the consort of Lama Sang. Amala is 84 years old and has many health problems. Amala has had eye surgery and is having surgery for her eye next month.

We invite you to pray and dedicate merit for longivity of all VAJRA MASTERS and Amala as well. 🙏🙏🙏
May Buddhas and Bodhisattvas in ten directions give blessing and support. 🙏 🙏 🙏
Namo Guru 🙏 🙏 🙏

 

ZPF

CHIA SẺ