Lha Bab Düchen – Ngày hội hạ thế từ cõi trời 15.11.2022

Kính chào quý đạo hữu,

🌷🌷🌷  Ngày 15.11.22 (22.9 TL) là ngày đại cát tường LHA BAB DÜCHEN, công đức tăng trưởng chục triệu lần.

 

 

Lha Bab Duchen, ngày thứ 22 tháng thứ chín Tạng lịch, là “Ngày hội Hạ thế từ cõi trời”. Đây là một trong bốn ngày đại lễ của Phật Giáo. Thân mẫu của Đức Phật, bà Maya Devi sinh vào cõi trời Đế Thích[i]. Để báo hiếu và giải thoát mẹ, và để lợi lạc cho chúng sinh cõi trời, Đức Phật đã tới cõi trời thuyết Pháp suốt ba tháng. Khi Phật trở về nhân gian vua Đế Thích và Phạm Thiên đã hóa hiện ba chiếc thang dài 80.000 yojana vươn tới tận Sankisa. Khi Phật bước xuống chiếc thang giữa, hai vị đã tháp tùng Ngài và cầm lọng báu để tôn vinh Phật. Phật hạ thế tại vùng Sankisa, hiện nay là Uttar Pradesh, một trong 80 thánh địa (Nguồn: rigpawiki).

🌷🌷🌷 Vào ngày lễ Lhabab Duchen, quả báo của thiện hạnh và ác hạnh tăng 10 triệu lần. Theo truyền thống Tây Tạng, mọi người tăng cường tham gia các thiện hạnh, hành trì tu tập, cầu nguyện và giữ giới miên mật vào ngày này.

 

🌷🌷🌷 Xin gửi thông tin để quý đạo hữu chia sẻ cùng nhau tích lũy vô lượng công đức trong ngày đại kiết tường này. 🌷🌷🌷

 

Xin tùy hỉ công đức 🙏🙏🙏  🌷🌷🌷

Nguyện chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

 

[i] Thông tin từ các nguồn khác ghi là cõi trời Đâu Suất, nhưng thông tin từ Rigpawiki là đáng tin cậy.

CHIA SẺ