Tín tâm trong sáng như gương – thuốc chữa lành tật đố kỵ

Là một đệ tử, điều quan trọng là phải luôn luôn nghĩ tới tâm từ bi của Guru, ghi nhớ những lời chỉ dạy của Ngài, giữ chúng trong tâm để thực hành ý nghĩa ẩn sau ngôn từ, thực hành những lời chỉ dạy này suốt cuộc đời mình. Đây chính là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm chính yếu của một đệ tử Pháp.

Cần phải tu ngondro trước khi thực hành các pháp du già giai đoạn sau

Mặc dầu có rất nhiều giáo lý quan trọng nhưng nếu một hành giả cố gắng thành tựu tất cả mọi thứ, thực hành tất cả mọi thừa và tất cả mọi giáo huấn thì đó không phải là con đường tốt nhất. Vì vậy, chúng ta phải đưa tất cả vào một gói nhỏ – nhỏ, dễ dàng và đắc dụng.

Ngày Nay Hành Giả Tại Gia Được Nhiều Thắng Duyên Tu Pháp Đại Viên Mãn

Nên bắt đầu việc tu hành như thế nào? Tại sao phải thực hành Pháp? Cần những điều kiện gì để tu hành kết quả tốt? Các câu hỏi này rất quan trọng đối với những ai muốn dấn thân vào việc tu hành. Một điều kiện chung rất quan trọng để tu tốt là phải hiểu được bản chất của luân hồi, niết bàn, đó là hạnh xả ly. Như vậy việc tu tâm xả li chính là điều kiện đầu tiên để tu hành tốt. Hôm qua, Thầy đã mô tả những phẩm chất thiện lành độc nhất vô nhị của Mật thừa và cốt tủy của nó.

Dòng pháp Longchen Nyingthig là con đường tới Đại An Lạc

Dòng Pháp Longchen Nyingthig là con đường tới Đại An Lạc, là con đường đạt tới cảnh giới Đại Mật. Đạo lộ Longchen Nyingthig, hay đích đến tối hậu của dòng pháp Longchen Nyingthig chính là cảnh giới Đại Mật. Đây là thành tựu cao nhất mà một hành giả có thể đạt tới nhờ thực hành pháp của Phật. Nhiều bậc đại học giả, nhiều bậc pandita và nhiều dòng truyền thừa khác nhau đều công nhận rằng Đại Mật được dạy trong dòng Longchen Nyingthig là con đường nhanh nhất, ngắn gọn nhất để hành giả đắc cảnh giới Đại Mật.

Phật Pháp Căn Bản

Có một vị đạo sư nổi tiếng tên là Patrul Rinpoche. Ngài là một đạo sư vĩ đại, một hành giả khiêm tốn, một đại thành tựu giả, một bậc chứng ngộ rất cao. Ngài nói: “Có hai con đường trong luân hồi. Một con đường có tên là “trung thực”, “ngay thẳng”, còn con đường kia là “không trung thực”, “quanh co”.” Có hai loại người: trung thực và không trung thực. Để tu đạo phải trung thực. Đây là phẩm chất đầu tiên của người tu.