Ngài Hungkar Dorje Rinpoche giảng tại San Jose, Hoa Kỳ 16 - 18.06.2005 (phần 2)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche tại San Jose, Hoa Kỳ từ ngày 16 tới 18.06.2005 (phần 2).

Download
mp3
SHARE