15 ngày Đức Phật thi triển thần thông (Ngày thứ mười hai)

 

Ngày thứ mười hai, ông Cư Sĩ Chất Đà La thỉnh Phật cúng dàng. Ngày đó Phật nhập phép từ bi tam muội phóng quang minh sắc vàng, so khắp cõi đại thiên, hào quang ấy soi vào chúng sinh nào, thì chúng sinh ấy hết tâm “Tam độc” nảy tâm Từ bi, lại có con mắt “Bình đẳng”coi chúng sinh như cha như mẹ, như anh, như em, lòng yêu không thêm bớt, sau khi thuyết pháp nhiều người lên ngôi “Bất Thoái” và đắc quả sinh Thiên khá nhiều.

 

Trích “Kinh Hiền Ngu”

CHIA SẺ