15 ngày Đức Phật thi triển thần thông (Ngày thứ mười một)

 

 Ngày thứ mười một, ông Tu Đạt thỉnh Phật. Hôm đó Ðức Phật đương ngồi trên tòa cao tự ẩn hình đi phóng quang minh sáng lòa trời đất, phát ra những tiếng dịu dàng, diễn thuyết phân minh các pháp yếu. Đại chúng nhiều người thấu tỏ đạo mầu, phát tâm vô thượng chứng ngôi A Duy Việt Chí, đắc quả sinh Thiên khá đông.

 

Trích “Kinh Hiền Ngu”

CHIA SẺ