15 ngày Đức Phật thi triển thần thông (Ngày thứ mười) - Longchen Nyingthig Vietnam

15 ngày Đức Phật thi triển thần thông (Ngày thứ mười)

 

Ngày thứ mười, Tứ Thiên Vương thỉnh Phật. Lúc ấy Ðức Phật dùng phép Tam Muội vô ngại, khiến cho mọi người thân ấy đều phóng quang minh, và đương thuyết pháp cho đại chúng nghe.
Trong đại hội hiển nhiên tai nghe, mắt thấy những thần thông biến hóa vô ngại của Ðức Thế Tôn, ai nấy đều tha thiết tôn kính Ngài như đấng Cha Lành. Sau được nghe Ngài giải thích sự diệu dụng của tâm Chân Như vô ngại thể tánh bất diệt vô sinh của mỗi chúng sinh đều có, nên nhiều người giác ngộ dự vào hàng “Bất Thoái” còn những người đắc quả sinh Thiên rất đông.

Trích “Kinh Hiền Ngu”

CHIA SẺ