Thông báo nghỉ giảng Pháp sáng 5.3.23

 

Kính gửi quý đạo hữu,

 

Ngài Hungkar Dorje Rinpoche báo tin hôm nay sẽ không có giảng pháp vì Rinpoche bận lễ hồi hướng công đức của nhập thất Mùa Đông. 🙏🙏🙏  ❤❤❤

 

Nguyện mọi sự kiết tường 🙏🙏🙏

 

LHQ

CHIA SẺ