Thư Gửi Ngày Giỗ Tổ Longchenpa

Gửi tất cả các Pháp hữu ,

Đây là lúc để nhắc nhở tất cả các bạn rằng người tu chúng ta cần phải thường siêng học Pháp và siêng tu phạm hạnh.

Ngày 13 tới đây, tức ngày 18 tháng thứ 12 Tạng lịch, là ngày Giỗ Tổ Longchen Rabjam, đại cội của dòng truyền thừa Dzogchen, bậc Thầy Đại Viên Mãn, một trong những Đạo Sư uyên bác và chứng ngộ cao tột nhất trong Lịch sử Truyền thừa Đại Viên Mãn trên trái đất này.

Trong Kinh điển và Mật điển đều dạy rằng cúng dường Đạo Sư từ bi là cúng dường cao nhất trong mọi cúng dường. Bởi muốn thành tựu trí tuệ và chứng ngộ, nên chúng ta phải nhân dịp này bày tỏ tâm khát ngưỡng đối với ngày lễ hùng mạnh, thiêng liêng – lễ Giỗ Tổ Longchen Rabjam, Đấng Chiến Thắng.

Ngày 18 tháng này theo Tạng lịch chúng ta sẽ cử hành lễ Giỗ Tổ Longchenpa tại tu viện Longen đây. Và sẽ có một đại lễ hội cúng dường ánh sáng và đèn bơ thật lớn vào buổi tối.

Xin tất cả hãy luôn nhớ đến tâm bồ đề của mình và lòng tín thành hướng về Tổ Longchenpa, là một bất khả phân với Đức Bổn Sư từ bi của mình.

Xin cám ơn rất nhiều về sự tin cậy và tâm từ mà các bạn dành cho chúng tôi.

 

Hungkar Dorje, ngày 6 tháng 2 năm 2017.

Việt dịch: Hiếu Thiện, tháng 2, 2017.

 

*Thư Ngài Hungkar Dorje gửi các đệ tử nhân dịp lễ Giỗ Tổ Longchenpa năm 2017.

 

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word