Thư Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi ngày 30.5.23

 

(thư song ngữ để gửi Thầy)

Kính gửi quý đạo hữu,
Dear Dharma friends,

😇❤🌷 LHQ xin trân trọng gửi thư của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về tình hình sức khỏe của Amala. Có một số đạo hữu hỏi Thầy về lễ Phóng Sinh ngày Phật Đản tại tu viện để mọi người cùng tham gia và Thầy đã trả lời việc này trong thư.

“Cuộc phẫu thuật con mắt thứ hai của Amala rất thành công. Amala rất khỏe mạnh ở vào tuổi rất cao này của bà. Các bạn có thể nghe những thông tin khác nhau về sức khỏe của Amala và thầy cảm ơn tấm lòng của các bạn đối với bà nhưng Amala rất khỏe. Cảm ơn các bạn nhiều. (trả lời câu hỏi về lễ phóng sinh) KHÔNG cúng dường để phóng sinh bởi vì Thầy không tổ chức hoạt động này vào thời điểm hiện nay, hoặc vào tháng này của năm nay.”

🌹🍀🌻 ZPF would like to send to you the letter from Hungkar Dorje Rinpoche regarding Amala’s health. Also, some Dharma friends asked Rinpoche about the LIFE RELEASE ceremony on the occasion of Buddha’s Birthday at the monastery for everyone to participate. Rinpoche replied in the letter.

“Amala’s second eye surgery went well. Amala is very healthy at high age like her age. You may heard something different about her health and I appreciate your thoughts about her but she is very healthy. Thank you so much. No donations for releasing lives because I am not leading this kind of work these days or for this month of this year.”

Namo Guru🌈🌈🌈🙏🙏🙏🌸🌸🌸

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 🙏🙏🙏🌈🌈🌈

May Buddhas and Bodhisattvas in ten directions give blessing and support. 🙏🙏🙏🌸🌸🌸

🌹🌷🌻 Xin gửi kèm ảnh chụp màn hình thư của Ngài:
🌈🌸🍁 Please find attached the screenshots of the letter:

https://drive.google.com/drive/folders/1RbwDrQvc97Oj1HS5RxGItZmzVAMxKFhT  

 

CHIA SẺ